Algemene voorwaarden zijn ook online te lezen op https://zoka.be/algemene-voorwaarden/

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor de levering en/of verhuur van goederen en de levering van diensten tussen ZOKA en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. Zij hebben te allen tijde voorrang boven de eventueel ingeroepen algemene voorwaarden van de wederpartij.

ARTIKEL 2: OFFERTES

De door ZOKA gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door ZOKA aan de wederpartij. Door deze schriftelijke bevestiging erkent de wederpartij uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de onderhavige algemene voorwaarden, en deze geaccepteerd te hebben. Tevens vervallen hierdoor alle eventuele eerdere gemaakte mondelinge of schriftelijke afspraken tussen ZOKA en de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen.

De in een offerte vermelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3: LEVERING

ZOKA levert de door de wederpartij bestelde goederen overeenkomstig het hieromtrent tussen partijen bepaalde in de door de wederpartij voor akkoord getekende overeenkomst, met dien verstande dat de door ZOKA desgevallend te leveren licenties en alle andere zaken die door hun aard op jaarbasis geleverd worden, door ZOKA echter slechts in ieder geval eenmaal  per jaar geleverd zullen worden.  

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.

Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

ARTIKEL 4: LEVERTIJD

Door ZOKA opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ZOKA schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 5: DEELLEVERINGEN

Het is ZOKA toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is ZOKA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

ZOKA is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet ZOKA maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal ZOKA op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken. ZOKA zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien de wederpartij (verdere) schade ondervindt doordat de wederpartij heeft nagelaten ZOKA tijdig op de hoogte te stellen van enig gebrek als hierboven omschreven.

ZOKA is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. ZOKA staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan ZOKA is kenbaar gemaakt.

ZOKA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.

ZOKA is evenmin aansprakelijk voor ieder illegaal gebruik door de wederpartij van de door ZOKA geleverde zaken. De wederpartij vrijwaart ZOKA, vanaf het moment van levering, dan ook tegen iedere vordering door derden op grond van (maar niet beperkt tot) de aanwezigheid op, in of aan de bevengenoemde zaken van illegale software en/of iedere andere software die een inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van enige derde partij, en de aanwezigheid van iedere software of enige andere informatie van pornografische, racistische, terroristische of anderszins haatverspreidende aard.

De wederpartij vrijwaart ZOKA op dezelfde wijze als omschreven in de vorige alinea tegen iedere vordering van derden met betrekking tot de aan ZOKA geretourneerde zaken welke door ZOKA aan de wederpartij tijdelijk ter beschikking gesteld werden op grond van enige overeenkomst van huur of bruikleen tussen ZOKA en de wederpartij.

De wederpartij vrijwaart ZOKA eveneens tegen enige vordering door derden op grond van de geldende Privacywetgeving, meer in het bijzonder de GDPR-Verordening, aangaande het gebruik van de door ZOKA geleverde zaken, inclusief de zaken die door ZOKA aan de wederpartij tijdelijk ter beschikking gesteld werden op grond van enige overeenkomst van huur of bruikleen tussen ZOKA en de wederpartij. Artikel 12 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

De aansprakelijkheid van ZOKA is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De door ZOKA geleverde zaken blijven het eigendom van ZOKA totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met ZOKA gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.

Door ZOKA afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.

Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is ZOKA gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ZOKA de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; Eenzelfde verplichting geldt ten aanzien van zaken die door ZOKA aan de wederpartij verhuurd worden, of in bruikleen gegeven.

Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van ZOKA zijn gebleven, is ZOKA te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt ZOKA onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

ARTIKEL 8: KOOPPRIJS EN BETALING

De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering. In bepaalde gevallen, en dit te allen tijde naar goeddunken en zonder enige verplichting van ZOKA, kunnen gedeeltelijke betalingen overeengekomen worden met betrekking tot de door ZOKA geleverde goederen en diensten. Het toestaan van gedeeltelijke betalingen zal ZOKA echter nimmer verplichten dergelijke gedeeltelijke betalingen toe te staan met betrekking tot eventuele toekomstige bestellingen, en dient derhalve nimmer als een verworven recht beschouwd te worden.

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na afleverdatum.

Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, Stadenstraat 74 te Roeselare. Bij gedeeltelijke of volledige niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt automatisch en van rechtswege, zelfs zonder ingebrekestelling, een rente opeisbaar van 1 % per maand. Bij niet-betaling van de factuur binnen de 8 dagen na een aangetekende ingebrekestelling wordt het factuurbedrag verhoogd met 15 % met een minimum van 50 EUR en een maximum van 3.000 EUR.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Bij gebrek aan betaling door de wederpartij van de verschuldigde sommen op grond van de bovenstaande bepalingen, zal ZOKA, zonder enige verdere voorafgaande ingebrekestelling, het recht hebben zijn leveringen en/of diensten aan de wederpartij op te schorten tot de volledige voldoening van bedoelde sommen, en dit zonder enige aansprakelijkheid tegenover de wederpartij.

ARTIKEL 9: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De vorderingen van ZOKA op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan ZOKA omstandigheden ter kennis komen die ZOKA goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien ZOKA de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.

Opzeg van webdiensten dienen minimum 3 maand op voorhand schriftelijk opgezegd worden.

In deze gevallen kan ZOKA naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van ZOKA schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

Indien ZOKA door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

Onder overmacht wordt verstaan onvoorzienbare omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ZOKA zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede (niet-limitatief) begrepen: stakingen (met uitzonderingen van stakingen binnen de onnderneming van ZOKA), molest, alle niet aan enige fout van ZOKA te wijten onderbrekingen in de levering van gas, water en elektriciteit alsmede netwerkonderbrekingen en/of breuken in glasvezelnetwerken, of enig ander algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan ZOKA afhankelijk is.

Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Heeft ZOKA bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

ARTIKEL 11: KLACHTEN

De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.

De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan ZOKA te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden

Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat ZOKA in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst ZOKA de klager naar de producent

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOKA aan ZOKA worden geretourneerd.

Specifiek aankopen webshop:
U heeft het herroepingsrecht volgens de wettelijke norm van 14 dagen.
De producten dienen in dezelfde staat zijn zoals bij levering en geen gebruikssporen bevatten.
Software wordt nooit teruggenomen.

ARTIKEL 12: PRIVACY EN GDPR

ZOKA respecteert de geldende wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens rivacy, inclusief Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna genoemd “De Verordening” en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming  van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Zoka kan bij de uitoefening van haar onderhoudswerkzaamheden aan de software of door haar geleverde hardware in aanraking komen met persoonsgegevens van de wederpartij of van derden (gelieerd met de werderpartij). Ten aanzien van de wederpartij zal Zoka fungeren als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de derden zal zij fungeren als verwerker en blijft de definitieve verantwoordelijkheid bij de verwerkingsverantwoordelijke.

De wederpartij wordt door Zoka geïnformeerd over diens rechten in het kader van de privacypolicy die door Zoka wordt gepubliceerd op zijn website en ter kennis wordt gebracht. Hieruit blijkt dat de klant de uitdrukkelijke toestemming heeft dat Zoka haar persoonsgegevens  verwerkt. Zoka kan eveneens kennis nemen van gevoelige persoonsgegevens zoals wachtwoorden. Zoka zal deze wachtwoorden in een beveiligde omgeving opslaan en deze worden enkel gebruikt voor redenen van back-up.   De wederpartij zal ten aanzien van de personen (werknemers en klanten) en die voor Zoka dienen beschouw te worden als derden, uitdrukkelijk de toestemming vragen opdat zij akkoord gaan dat Zoka, in voorkomend geval, gegevens verwerkt. Zoka zal deze verwerking enkel doen in het kader van het onderhoud/update van de software en dit in overeenstemming met de vignerende wetgeving.

Mocht er op de een of andere wijze tijdens enige activiteit door ZOKA uitgevoerd voor de wederpartij enig datalek en/of poging tot hacking geconstateerd worden, dan zal ZOKA enkel verplicht zijn dit desgevallend aan de Gegevensbeschermingsautoriteit te melden. Behalve in het geval van, uitdrukkelijk door de klant te bewijzen, zware fouten gemaakt door ZOKA, zal ZOKA nimmer door de wederpartij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele datalekken en/of pogingen tot hacking.

De wederpartij blijft in in alle gevallen, als “verwerkingsverantwoordelijke” integraal verantwoordelijk voor de inhoudelijke verwerking van de door de klant ingevoerde gegevens (inclusief beeldmateriaal) op grond van de Verordening. De klant vrijwaart ZOKA integraal tegen alle vorderingen van derden op grond van enige (beweerdelijke) schendingen tegen de bepalingen van de Verordening op grond van zijn verantwoordelijkheden als “verwerkingsverantwoordelijke”, en zal zelf, met uitsluiting van ZOKA, instaan voor alle maatregelen welke er in voorkomende gevallen door de wederpartij genomen moeten worden als gevolg van enige vordering door enige derde.

De bovenstaande bepalingen gelden specifiek voor alle privacygevoelige informatie welke aangetroffen zou kunnen worden in, op of aan alle zaken welke door ZOKA aan de wederpartij tijdelijk ter beschikking gesteld werden op grond van enige overeenkomst van huur of bruikleen tussen ZOKA en de wederpartij.

ARTIKEL 13: BEVOEGDE RECHTER

Elk geschil zal in eerste instantie tussen partijen minnelijk worden beslecht. Indien geen minnelijke regeling gevonden wordt zullen partijen het geschil  worden beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van ZOKA. Deze regeling laat de rechten van iedere partij onverlet om de bevoegde rechtbank te verzoeken bepaalde hoogdringend geachte maatregelen te nemen, zoals (maar niet beperkt tot) bewarend beslag.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT

Al onze overeenkomsten worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.